1. Operatorul

Noi – Xella RO, parte a Grupului Xella – tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și obligațiile legale care servesc la protejarea acestora. Prevederile legale impun transparență deplină în prelucrarea datelor cu caracter personal. Doar atunci când dvs., în calitate de persoană vizată, considerați că prelucrarea datelor este transparentă și echitabilă pentru dvs., considerăm că sunteți informat(ă) corespunzător cu privire la rațiunea, scopul și temeiul prelucrării.  Prin urmare, această Politică de confidențialitate vă explică în detaliu ce date, așa-numite cu caracter personal, prelucrăm în scopul angajării dvs. în cadrul Grupului Xella.

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor, respectiv, „operatorul” în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD),  , al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de aplicare a RGPD  și al reglementărilor aplicabile în domeniul protecției datelor este compania respectivă din cadrul Grupului Xella la care sunteți angajat(ă). Această companie este desemnată în contractul dvs. de muncă și în statele dvs. de salarii. Dacă nu puteți determina datele de contact ale angajatorului dvs. prin intermediul acestor mijloace, vă rugăm să ne contactați la adresa info@xella.com. Vom redirecționa solicitarea dvs.

Angajatorul dvs. este denumit în continuare „operatorul” sau „noi”.

Dacă sunteți angajat(ă) la o altă companie și ați fost delegat(ă) la o companie Xella, ambele companii pot avea calitatea de operator.

Puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor al Grupului Xella la

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3

Sector 1, București, România

Tel. +4021 300 30 08

Fax +40 21 319 77 85

protectiadatelor@xella.com

2. Definiții

2.1. Conform RGPD

În cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate utilizăm termenii în sensul definit prin RGPD. Definițiile (Art. 4 din RGPD) se regăsesc la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 .

2.2. Modulele cookie

Modulele cookie sunt fișiere text care sunt instalate pe terminalul dvs. atunci când vizitați un site web și sunt citite de pe acesta. Acestea conțin combinații de litere și cifre pentru a permite, de exemplu, recunoașterea utilizatorului și a setărilor aplicabile atunci când utilizatorul revine pe site-ul web care instalează modulele cookie; de asemenea, acestea îi permit utilizatorului să rămână conectat la un cont de client și servesc la analiza statistică a anumitor comportamente ale utilizatorului.

2.3. Categorii de date

Atunci când facem referire la categoriile de date pe care le prelucrăm, se consideră că acestea includ, dar fără a se limita la, următoarele date: Date principale (de ex., numele, adresa, data nașterii), date de contact (de ex., adresa de e-mail, numerele de telefon, serviciile de mesagerie), date referitoare la conținut (de ex., înregistrări de text, fotografii, materiale video, conținutul documentelor/fișierelor), date referitoare la contract (de ex., obiectul, termenii, dovada calificării, certificate, evaluări, date privind sănătatea (de ex., durata de incapacitate, concediu maternal)), date de plată (de ex., detaliile bancare, istoricul plăților, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date de utilizare (de ex., detalii despre cursul vizitei dvs. pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conținuturi, orele de acces), precum și date privind conexiunea (de ex., date privind dispozitivul, adrese IP, URL de referință).

3. Informații privind prelucrarea datelor

Prelucrăm date cu caracter personal numai dacă și în măsura în care avem un temei legitim pentru prelucrare. Transferăm date cu caracter personal către terțe părți numai în cazurile descrise mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de ex., pseudonimizare, criptare).

Cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să stocăm sau să transferăm date cu caracter personal către terțe părți (în special către organe de cercetare penală), vom decide în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte ce date cu caracter personal prelucrăm și pentru cât timp, precum și în ce măsură le putem divulga ocazional terților.

Scopul prelucrării și temeiul juridic: Prelucrăm datele în scopul raportului dvs. de muncă, respectiv, pentru angajare și pentru executarea și încetarea contractului de muncă cu Grupul Xella. Este inclusă aici și respectarea obligațiilor legale care ne revin.

a. Art. 6 par. 1 lit. b) din RGPD: Deciziile de angajare sau, după angajare, de executare sau încetare a contractului de muncă sau exercitarea drepturilor și obligațiilor de reprezentare a lucrătorilor prevăzute de lege sau de contracte colective de muncă sau alte acorduri între angajator și reprezentanții salariaților/sindicat.

b. Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD: Investigarea faptelor de natură să constituie infracțiuni, dacă există un motiv întemeiat pentru a suspecta că ați comis o astfel de faptă pe durata angajării, prelucrarea datelor fiind necesară pentru a investiga faptele în cauză și nu prevalează interesului dvs. legitim cu privire la încetarea prelucrării și, în special, categoriile și extinderea nu este disproporționată față de scopul urmărit.

c. Art. 6 par. 1 lit. c), Art. 9 par. 2 lit. b) din RGPD: Exercitarea drepturilor sau respectarea obligațiilor legale care decurg din Codul muncii, Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă , dacă nu există niciun motiv pentru a crede că aveți un interes legitim care prevalează pentru a nu vi se prelucra datele.

d. Art. 6 par. 1 lit. a), Art. 9 par. 2 lit. a) din RGPD: Prelucrarea în baza consimțământului dvs. expres pe care îl puteți retrage în orice moment, de ex., pentru implementarea unor măsuri de guvernare corporativa sau pentru efectuarea unor sondaje privind atitudinea angajaților, prin participare voluntară.

e. Art. 6 par. 1 lit. c), f) din RGPD: În situația în care suntem obligați să păstrăm date cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale (Art. 6 par. 1 lit. c din RGPD) sau dacă acest lucru este necesar pentru apărarea unui drept în instanță și nu prevalează interesul dvs. legitim pentru încetarea prelucrării (Art. 6 par. 1 lit. f din RGPD), clasificăm datele cu caracter personal din infrastructura noastră (de ex., servere de e-mail, unități de disc din rețea) ca fiind „în așteptare”, ceea ce împiedică ștergerea ulterioară a datelor pe durata existenței obligației de păstrare sau până la soluționarea litigiului în cauză.

f. Art. 6 par. 1 lit. f) din RGPD: Prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

De exemplu: Desfășurarea și documentarea auditurilor legale, tehnice sau financiare necesare (de ex., auditori, audituri interne), asigurarea securității sistemelor și a disponibilității sistemelor, optimizarea sistemelor și controlul sistemelor (de ex., actualizarea listei de site-uri web blocate).

Categorii de date: Date principale, date de contact, date referitoare la conținut, date referitoare la contract, date de plată, date de utilizare, date privind conexiunea

Originea datelor dacă nu sunt obținute de la dvs. (doar angajații obținuți din exterior, de ex., lucrătorii temporari/împrumutați, stagiarii): Agenția/compania care detașează personalul (de ex., angajatorul dvs. sau instituția dvs. de învățământ)
Destinatarul datelor: La anumite intervale de timp, datele dvs. pot fi transferate către companii afiliate din cadrul Grupului Xella (de ex., dacă superiorul direct este angajat la o altă companie din cadrul Grupului Xella), parteneri de afaceri (de ex., datele dvs. oficiale de contact), furnizori de servicii (de ex., furnizori de servicii de telecomunicații, servicii de consultanță fiscală sau servicii de contabilitate salarială), angajatorul dvs. (de ex., în cazul lucrătorilor temporari/detașați) sau instituția dvs. de învățământ (de ex., în cazul stagiarilor).
Transferul preconizat către țări terțe: La anumite intervale de timp, datele dvs. pot fi transferate către țara terță în care locuiți în scopuri profesionale și pot fi transferate ocazional în SUA (în conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei din 4 iunie 2021 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către tari terţe in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului), dacă acest lucru se impune pentru desfășurarea serviciilor noastre IT și nu este disponibil niciun suport în UE.

4. Durata stocării

Datele cu caracter personal vor fi șterse de îndată, atunci când scopul prelucrării a fost îndeplinit sau a încetat pentru orice motiv,  sau expirarea oricărei durate de stocare obligatorie, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este necesară în continuare pentru încheierea sau executarea unui contract.

5. Procesul decizional individual automatizat incluzând crearea de profiluri

Nu folosim în general un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în sensul Art. 22 par. 1 și 4 din RGPD.

6. Drepturile persoanei vizate

Dvs., în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de acces/dreptul la informare conform Art. 15 din RGPD, dreptul la rectificare conform Art. 16 din RGPD, dreptul la ștergere conform Art. 17 din RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării conform Art. 18 din RGPD și dreptul la portabilitatea datelor conform Art. 20 din RGPD. Dreptul de acces/dreptul la informare și dreptul la ștergere se exercită în condițiile și în limitele stabilite prin RGPD. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Art. 77 din RGPD).

7. Obligațiile de notificare ale operatorului

Informăm fiecare destinatar căruia  i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal despre o rectificare sau ștergere a datelor dvs. cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu Art. 16, Art. 17 par. 1 și Art. 18 din RGPD, cu excepția cazului în care o astfel de informare se dovedește imposibilă sau implică un efort disproporționat. Vă vom pune la dispoziție informații cu privire la acești destinatari, dacă ne solicitați acest lucru.

8.  Obligația de a furniza date cu caracter personal

În scopul angajării dvs., aveți obligația de a furniza acele date cu caracter personal care vă privesc pe care suntem obligați să le colectăm potrivit legii, precum și toate datele care sunt necesare pentru angajare și pentru desfășurarea și încetarea raportului de muncă și pentru onorarea obligațiilor noastre contractuale aferente. Nu putem desfășura contractul de muncă încheiat cu dvs. dacă nu ne furnizați datele obligatorii sau dacă rețineți părți din acestea.

9.  Dreptul la opoziție și retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul Art. 6 par. 1 lit. e) sau f) din RGPD. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru respectivul scopul de marketing direct .

Potrivit Art. 7 par. 3 propoziția 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul exprimat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza pe consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. Acest lucru înseamnă că retragerea are efect doar asupra unor prelucrări ulterioare retragerii consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă prin poștă sau prin e-mail. Dacă vă opuneți prelucrării, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care ne este permis altfel (prin lege) să facem acest lucru. În cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, suntem obligați, în temeiul Art. 17 par. 1 lit. b) din RGPD, să ștergem datele dvs. cu caracter personal la cererea dvs., fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți opune prelucrării și/sau vă puteți retrage consimțământul printr-o simplă notificare trimisă către:

XELLA RO S.R.L.

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Cladirea C, etaj 3

Sector 1, București, România

protectiadatelor@xella.com

(Dacă angajatorul este o altă companie din cadrul Grupului Xella, compania respectivă este operatorul în sensul RGPD. În acest caz, notificarea va fi transmisă de compania din cadrul Grupului care deține calitatea de angajator.)